REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FANGOL.PL

§ 1. Definicje

 • Kontakt – kontakt z Usługodawcą, umożliwiany następującymi kanałami:
  • drogą elektroniczną pod adresem e-mail [email protected] lub przez dedykowaną zakładkę strony internetowej o nazwie „Kontakt”.
 • Konto – modyfikowalny element Serwisu Internetowego, utworzony za pośrednictwem interaktywnego formularza rejestracyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem, zawierający informacje o Użytkowniku, dobrowolnie podane przez niego. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może korzystać z Usług.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, dostępny pod adresem: http://fangol.pl/regulamin.
 • Serwis Internetowy lub Serwis – zbiór stron internetowych należący do Usługodawcy, umieszczony w domenie o nazwie fangol.pl, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści i ich publikację w sieci Internet, a także ich udostępnianie osobom trzecim.
 • Strony – Użytkownik i Usługodawca.
 • Treści – wszelkiego rodzaju materiały hostowane przez Usługodawcę (np. materiały tekstowe, grafika, zdjęcia, dźwięk, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne dane, w tym utwory i ich opracowania w rozumieniu  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które Użytkownik może przeglądać lub wgrać na serwer Usługodawcy w formie elektronicznej przy użyciu Usług.
 • Umowa – bezpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na hostowaniu przez Usługodawcę Treści na warunkach wskazanych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz na udostępnianiu Użytkownikom narzędzi teleinformatycznych celem zamieszczania przez Użytkownika Treści.
 • Usługodawca - Usługodawcą jest Lajt Grupa Sp. z o.o., numer KRS 0000647573, NIP 5213756084, REGON 365890040.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 • Użytkownik Konta lub Użytkownik - osoba, która po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad Regulaminu, wypełniła formularz rejestracyjny i utworzyła Konto. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają zdolność do czynności prawnych.
 • Wniosek Rejestracji Konta - oznacza interaktywny formularz rejestracyjny, dostępny na dedykowanej podstronie internetowej Serwisu, który po uzupełnieniu i przesłaniu Usługodawcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, stanowi wniosek o utworzenie Konta i pozyskanie statusu Użytkownika.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • Serwis Internetowy dostarcza Użytkownikom infrastrukturę teleinformatyczną celem świadczenia bezpłatnych usług udzielanych drogą elektroniczną polegających na przechowywaniu danych przekazanych przez ich Użytkowników i udostępnianiu ich osobom trzecim, korzystającym z Internetu, w szczególności w formie prowadzenia Konta Użytkownika, przechowywania i udostępniania przez Użytkowników Treści oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż Usługodawca nie odpowiada za  zewnętrzne witryny i ich zasoby oraz nie zatwierdza reklam czy innych treści udostępnianych poprzez takie zewnętrzne źródła.
 • Niniejszy Regulamin wyznacza zasady i warunki korzystania z Usług Serwisu Internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.fangol.pl, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy, i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Serwisu Internetowego, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 • Korzystanie z usług Serwisu Internetowego podlega zasadom umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Zasady te stosuje się do wszystkich użytkowników Usług, w szczególności zamieszczających Treści przy użyciu Usług.
 • Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego. W razie braku jego akceptacji Użytkownik nie może korzystać z Usług.
 • W celu korzystania z Serwisu Internetowego i Usług, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet
  • zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji,
  • rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM
  • zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programów dekompresujących,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług, Usługodawca podejmuje środki, w  szczególności techniczne, adekwatne do zakresu zagrożenia.
 • Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy nie otrzymywali niechcianych informacji przesłanych bez ich zgody (tzw. spamu) przez podmioty trzecie, dlatego zaistnienie takich przypadków należy niezwłocznie zgłosić Usługodawcy.
 • Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3.  Rejestracja

 • W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego i innych elementów Usług, Użytkownik powinien założyć Konto.
 • Konto udostępniane jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 • Użytkownik tworzy indywidualne Konto dokonując procedury Rejestracji.
 • Użytkownik dokonuje procedury Rejestracji w następstwie:
  • wypełnienia w sposób kompletny i zgodny z prawdą Wniosku Rejestracji Konta dostępnego na jednej z podstron Serwisu Internetowego;
  • dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji;
  • przesłania skompletowanego Wniosku do Usługodawcy, stosując się do komunikatów wyświetlanych na stronie podczas procedury;
  • aktywowania Konta za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas Rejestracji;
  • zalogowania się w Serwisie Internetowym.
 • Podanie danych wymaganych podczas Rejestracji jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do Usług.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą zostaje zawarta przez Użytkownika na czas nieokreślony z chwilą akceptacji przez niego niniejszego Regulaminu.
 • Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, w związku z czym Użytkownik w trakcie procedury rejestracyjnej udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Usług zgodnie z Regulaminem. Zalogowany Użytkownik ma wgląd do swoich danych oraz może usunąć Konto wraz z danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądanie Usługodawcy.
 • W procesie Rejestracji, Użytkownik podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych  przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 • Konto może mieć tylko jednego właściciela. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż jest odpowiedzialny za korzystanie z jego Konta.
 • Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Niedozwolone jest udzielenie przez Użytkownika osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika, jak również Użytkownik nie może korzystać z Konta, którego nie jest właścicielem.
 • Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z jego Konta przez osoby nieuprawnione.

§ 4. Korzystanie z Usług

 • Usługodawca udostępnia Usługi z zastrzeżeniem niniejszych warunków, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż niespełnienie któregokolwiek z nich będzie stanowiło naruszenie Regulaminu.
 • Z Serwisu Internetowego Użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji Konta, a następnie się  logując.
 • Użytkownik oświadcza, iż korzystanie z Serwisu Internetowego będzie następować zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
 • Użytkownik w ramach Usług, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość:
  • zamieszczać Treści na serwerach Usługodawcy, a następnie umożliwiać ich publikację,
  • przeglądać Serwis Internetowy,
  • zamieszczać w Serwisie komentarze za pośrednictwem „wtyczki” społecznościowej,
  • przydzielać punkty wybranym Treściom,
  • umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych lub portalach społecznościowych linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach Serwisu Internetowego,
  • brać udział w statystykach Użytkownika,
  • zgłaszania naruszenia postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego, ja również składania reklamacji.
 • W tym celu Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną. Usługodawca nie ingeruje przy tym w zakres Treści.
 • W ramach Usług dostępne są również takie funkcjonalności jak Ranking klubów, Ranking Użytkowników, Mem Generator. Są to w pełnia zautomatyzowane narzędzie techniczne Serwisu Internetowego, za pomocą których Użytkownicy mają możliwość tworzyć Treści.
 • Szczególne zasady działania funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępne są w dedykowanych im podstronach.
 • Usługodawca zapewnia mechanizm zawiadamiania przez Użytkowników i osoby trzecie o naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. Zgłoszenia należy kierować do Usługodawcy w każdym przypadku nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania, także drogą wskazaną w Kontakcie.
 • Usługodawca zastrzega możność aktualizacji funkcjonalności Serwisu Internetowego w dowolnym czasie, o ile wprowadzanie zmian nie będzie stanowić ich pogorszenia dla Użytkowników, a także nie wpłynie na zakres praw i obowiązków Stron.
 • Z tytułu korzystania z Serwisu Internetowego nie jest pobierane od Użytkownika wynagrodzenia.
 • Z tytułu korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie, w szczególności za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje.
 • Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Serwisu oraz Treści, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych, w szczególności Użytkownik nie może kopiować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób rozporządzać Treściami.
 • Użytkownik nie może korzystać z Usług, bezpośrednio lub pośrednio, w celach komercyjnych, także w formie umieszczania materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych, czy w inny sposób czerpać korzyści majątkowych z posiadania Konta.
 • Naruszenie postanowień Regulaminu może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki:
  • ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę,
  • blokada dostępu do Konta,
  • usunięcie Treści,
  • usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Treściami,
  • uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnej Rejestracji.
 • Za naruszenie Regulaminu poczytuje się również zachęcanie, ułatwianie, przyczynianie się i upowszechnianie sposobów naruszenia postanowień Regulaminu lub ich obchodzenia.
 • Użytkownik, którego Treść lub Konto zostało usunięte z powodu naruszenia praw innej osoby lub postanowień Regulaminu, jak również w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, może odwołać się od takiej decyzji drogą wskazaną w Kontakcie.
 • Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do dalszych, prawem przewidzianych działań, w szczególności do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych, właściwych w sprawach zapobiegania i ścigania danego rodzaju przestępstw.

§ 5. Treści

 • Zarejestrowany Użytkownik może przekazywać i rozpowszechniać Treści.
 • Użytkownik utrzymuje wszystkie prawa do przekazanych Treści, z zastrzeżeniem przyznanych Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • Użytkownik oświadcza, iż ponosi nieograniczoną odpowiedzialność związaną z przesłaniem Treści oraz skutkami jej rozpowszechnienia.
 • Usługodawca nie firmuje żadnych Treści ani żadnych wyświetlanych w ramach Serwisu Internetowego opinii i komentarzy.
 • Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż posiada na cały okres korzystania z Usług wszystkie prawa, w tym licencje i zezwolenia konieczne dla umożliwienia korzystania z tych Treści w sposób określony dla Usług, oraz, iż prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.
 • Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
 • Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 • Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż jest władny zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa do udzielenia Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych określonych w Regulaminie, a wykonywanie praw przez Usługodawcę zgodnie z zakresem tych licencji nie naruszy praw osób trzecich.
 • Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie Internetowym Treści, komentarzy czy przybierać nazwę Użytkownika, które w szczególności mogą:
  • naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
  • upowszechniać łamanie praw własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskich, oraz dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań,
  • propagować nienawiść na tle rasowych, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym,
  • propagować totalitarne ideologie oraz metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i innych ideologii, powszechnie uważanych za zbrodnicze,
  • mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia,
  • zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy,
  • stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
  • być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety".
  • zawierać wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  • promować inne strony internetowe.
 • Jeżeli zdaniem Użytkownika lub osoby trzeciej Treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, należy niezwłocznie poinformować o fakcie tym Usługodawcę, kierując zawiadomienie w sposób wskazany w Kontakcie.
 • Usługodawca nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie Internetowym i szkody wynikłe z tego tytułu.
 • Użytkownik zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienie przeciwko Usługodawcy podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Użytkownika Treści, Użytkownik ten wstąpi w miejsce Usługodawcy do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdyby Usługodawca spełnił takie roszczenia, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę kosztów, w szczególności kosztów pomocy prawnej.

§ 6. Polityka w zakresie praw własności intelektualnej

 • W ramach niniejszej polityki Usługodawca uniemożliwia dostęp do danych o charakterze bezprawnym, jak również może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług w przypadku potwierdzenia faktu dopuszczenia się przez Użytkownika powtórnego naruszenia.
 • Użytkownikowi zabrania się przesyłania i rozpowszechniania Treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.
 • Użytkownik ma obowiązek ponoszenia wymaganych opłat, które należą się twórcy, wykonawcy lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu zamieszczania w Serwisie Internetowym utworu.
 • Usługodawca posiadający wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.
 • Usługodawca przyjmuje zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej w dowolnej formie, wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 • Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub, w przypadku gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, dokładny wykaz takich utworów, oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  jak również deklarację działania w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane Treści są bezprawne.
 • W następstwie otrzymania zawiadomienia, zgłaszana Treść jest badana, a na ten czas dostęp do niej zostaje uniemożliwiony.
 • Użytkownik, któremu zarzuca się naruszenie praw własności intelektualnej jest powiadamiany o tym fakcie w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas procedury Rejestracji. Użytkownik ma 7 dni na ustosunkowanie się do zarzutu.
 • Usługodawca usunie Treści naruszające prawa własności intelektualnej, w stosunku do których zarzuty są uzasadnione.
 • Powtórne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować usunięcie Konta Użytkownika.

§ 7. Licencje

 • Zamieszczając na Serwisie Internetowym Treści, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług, w tym do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
 • Powyższa licencja wygasa z chwilą usunięcia Treści, której dotyczy.

§ 8. Zakończenie relacji z Usługodawcą

 • Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązują Użytkownika do czasu ich wypowiedzenia przez niego lub Usługodawcę na podstawie niżej określonej.
 • Użytkownik może wypowiedzieć umowę z Usługodawcą w każdym czasie bez podania przyczyny lub np. w przypadku zmiany Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez oświadczenie o rozwiązaniu umowy oraz zamknięcie swojego Konta.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem, także poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  • naruszenia przez Użytkownika warunków umowy i Regulaminu,
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy,
  • gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

§ 9. Ograniczenie odpowiedzialności

 • W ramach realizacji Usług, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu Internetowego, na których umieszczone są Treści, i za niniejsze jest odpowiedzialny.
 • Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.
 • Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  • za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu Internetowego sprzecznego z normalnym korzystaniem zgodnym z jego przeznaczeniem i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług,
  • za Treści umieszczane przez Użytkowników,
  • za szkody związane z zamieszczeniem Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa czy dobrymi obyczajami,
  • z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  • za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w Serwisie Internetowych,
  • za szkody wynikłe z polegania przez Użytkownika na prawidłowości jakiejkolwiek reklamy, ukazującej się w ramach Usług lub zawarcia relacji z jej reklamodawcą,
  • za szkody wynikłe z usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Konta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet,
  • za szkody wynikłe z treści zawartych w aplikacjach zewnętrznych.
 • Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w przedmiocie świadczonych Usług w ramach Serwisu Internetowego.
 • Reklamacje należy składać w formie korespondencji listownej kierowanej na adres mailowy Usługodawcy [email protected]
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej następujące informacje:
  • pozwalające na identyfikacje Użytkownika: nazwa Użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
  • określenie przedmiot reklamacji,
  • określenie ewentualnych roszczeń Użytkownika,
  • wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Usługodawcę.
 • O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 11. Polityka prywatności

 • Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 • Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu będą przetwarzane w celu założenia Konta, rozpatrywania składanych reklamacji, zawiadomienia o naruszeniu Regulaminu oraz wypowiedzenia Umowy. Dane zbierane za pośrednictwem Usług służą do udostępniania i utrzymywania tych usług oraz ich aktualizacji, a także do ochrony Usługodawcy oraz  Użytkowników i ich praw. Przed wykorzystaniem informacji o innym przeznaczeniu niż niniejszym przedstawione, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o pozwolenie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie jest zależne od wyrażenia takiej zgody.
 • Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. W zakładce Konto każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 • Usługodawca zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku
 • Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.
 • Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika
 • Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 • Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
  • utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
  • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
  • zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
  • tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne) ,
  • łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
  • wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 • Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:
  • Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika
  • Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 • Każdy Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 • Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa.
 • Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 • Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.
 • W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
 • Skorzystanie z Usługi dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu rozpatrywane jest zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu, które jednak nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Usługodawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Usługodawcy na podstawie  przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Usługodawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Usługodawcy.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne dane, dostępne w Serwisie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu Internetowego.
 • Uznanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny lub nieskuteczny, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data opublikowania regulaminu: 21.10.2016 r.